Zo verhoogt u uw interne klanttevredenheid: 10 effectieve acties

Een van de belangrijkste activiteiten van de financiële functie is de business en haar management zo goed mogelijk ondersteunen. Interne klanttevredenheid is dan ook een belangrijke maat voor het succes van de financiële functie. Als de interne klant goed wordt bediend, tevreden is en goed wordt betrokken bij de financiële processen, dan wordt met name de strategische rol van de financiële functie – een van de factoren van een high performance financiële functie (HPFF) – goed ingevuld. Onderzoek levert 10 acties op die zorgen voor een tevreden interne klant.

Dat een hoge klanttevredenheid niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd, blijkt uit een aantal onderzoeken. Zo was minder dan tien procent van de ondervraagde organisaties in een onderzoek naar stafafdelingen (waaronder de financiële functie), te spreken over de effectiviteit van die afdelingen: ze voegden geen of te weinig waarde aan de organisatie toe door een overdaad aan bureaucratie, te veel bemoeizucht en slechte service.

Klanttevredenheidsonderzoek

Het lijkt duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor stafafdelingen, werk dat begint met het duidelijk(er) zicht krijgen op wat die interne klanten meer tevreden maakt. Om een specifiek beeld te krijgen van wat de interne klant vindt van de financiële functie, moet er dus geregeld een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden onder de interne klanten. Maar wat zijn dan de criteria waarop die tevredenheid moet worden gemeten? Dat hebben wij in kaart gebracht door het ondervragen van zowel die interne klanten (de managers uit de business) als ervaren financiële professionals. Daarnaast hebben we hen gevraagd welke relatiebevorderingsacties de financiële functie en hun interne klant kunnen ondernemen zodat de algehele tevredenheid met de financiële functie zal toenemen.

15 prestatiecriteria financiële functie

Hieronder staan de vijftien kwalitatieve criteria waarop de prestatie van de financiële functie volgens hen moet worden beoordeeld. De prestatiecriteria zijn gerangschikt op volgorde van belangrijkheid zoals aangegeven door de managers, daarbij is het belangrijkste criterium op nummer 1 gezet. Voor de volledigheid is tussen haakjes ook de ranking van de financiële professionals vermeld, om de hoge mate van consensus tussen beide groepen te illustreren.

 1. (1) De mate waarin de financiële functie de business en diens behoeften begrijpt.
 2. (2) De mate waarin de financiële functie adviezen geeft over op welke onderdelen van de organisatie moet worden gefocust om meer waarde te kunnen creëren.
 3. (3) De tijdigheid waarmee de financiële functie inzicht geeft in hoe de organisatie ervoor staat.
 4. (5) De mate van betrokkenheid van de financiële functie bij de strategische besluitvorming in de organisatie.
 5. (4) De mate waarin de financiële functie bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en de resultaten van de organisatie.
 6. (6) De mate waarin de financiële functie financiële expertise binnenbrengt in de discussies die worden gevoerd in de organisatie.
 7. (7) Hoe goed de financiële functie financiële zaken kan uitleggen aan de managers.
 8. (8) De mate waarin de activiteiten van de financiële functie gekoppeld zijn aan het leveren van toegevoegde waarde aan de organisatie en het behalen van de organisatiedoelstellingen.
 9. (11) Hoe snel de financiële functie reageert op de wensen van de business.
 10. (10) De mate waarin de financiële functie betrokken is bij de operationele besluitvorming in de organisatie.
 11. (9) De mate waarin de financiële functie het management ondersteunt bij het uitdragen van de leiderschapsvisie en hoe organisatieprestaties kunnen en moeten worden behaald.
 12. (12) Hoe goed het controlraamwerk (AO/IB) van de organisatie wordt opgezet en onderhouden door de financiële functie.
 13. (13) De mate waarin de financiële functie helpt consensus in de organisatie te bereiken over de belangrijkste risico’s, mogelijkheden en prioriteiten van de organisatie.
 14. (15) De mate waarin de financiële functie helpt de organisatie goed om te gaan met en goed te werken aan zakelijke uitdagingen.
 15. (14) De mate waarin de financiële functie onderdeel is van en participeert in het managementteam van de organisatie.

Logistieke proces van het meten

Ook over het logistieke proces van het meten van de interne klanttevredenheid blijkt er consensus tussen de financiële professionals en de managers, op één punt na. Financiële professionals vinden dat de interne klanttevredenheid halfjaarlijks gemeten moet worden. Managers vinden een jaarlijks onderzoek genoeg. Er is wel volledige overeenstemming over het feit dat de meting moet bestaan uit een combinatie van vragen naar een klanttevredenheidscijfer over genoemde kwalitatieve criteria en open vragen. De prestatiecriteria kunnen dan worden gemeten door bijvoorbeeld vragen als volgt te formuleren: ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent, op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden), met hoe de financiële functie u ondersteunt bij …’. In interviews met (geselecteerde) managers kan de financiële functie vervolgens doorvragen naar de motivatie voor het geven van bepaalde scores en naar voorbeelden, om deze vervolgens uit te diepen om hier leerpunten uit te halen. Tot slot moet de klanttevredenheid bij alle interne klanten worden gemeten, alhoewel de financiële professionals graag de nadruk zouden leggen op de belangrijkste interne klanten.

Klanttevredenheid

10 meest effectieve actie om de interne klanttevredenheid te verhogen

Hieronder vindt u de tien meest effectieve relatiebevorderingsacties. Ook deze zijn gerangschikt op volgorde van effectiviteit zoals aangegeven door de managers. Voor de volledigheid is tussen haakjes ook de ranking van de financiële professionals vermeld, om ook hier de hoge mate van consensus tussen beide groepen te illustreren.

 1. (1) Ontwikkel gezamenlijk prestatie-indicatoren en managementrapportages en interpreteer deze ook gezamenlijk, zodat er wederzijds begrip is over wat de belangrijke zaken zijn binnen de organisatie waarop moet worden gestuurd.
 2. (2) Zorg ervoor dat de business een goed begrip van financiën heeft, zodat de business en de financiële functie meer een gezamenlijke taal spreken hetgeen misverstanden en onbegrip voorkomt en bovendien ervoor zorgt dat de managementrapportages beter worden gebruikt binnen de organisatie.
 3. (3) Voer belangrijke processen gezamenlijk uit, zodat zowel financiële als businessexpertise aanwezig zijn binnen deze processen en beide groepen elkaar bovendien beter leren kennen en kunnen aanvullen.
 4. (4) Maak duidelijk wat de toegevoegde waarde van de financiële functie is door haar activiteiten expliciet te koppelen aan waar en hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd binnen de organisatie.
 5. (5) Voer gezamenlijke verbeterprojecten, programma’s en trainingen uit, zodat zowel financiële als businessexpertise aanwezig zijn binnen deze projecten en programma’s en beide groepen elkaar bovendien beter leren kennen en kunnen aanvullen.
 6. (6) Organiseer regelmatig cross-business en cross-functionele bijeenkomsten met de financiële functie en de business om gezamenlijk te bespreken wat goed gaat en wat beter kan in de organisatie.
 7. (7) Bespreek en manage als financiële functie en business gezamenlijk de end-to-end-processen om daarmee gezamenlijk de ‘big picture’ in de gaten te houden.
 8. (8) Besluit als financiële functie samen met de business over de inhoud van de businesspartnerrol van de financiële functie zodat deze nauw aansluit op de behoeften van de business.
 9. (10) Zorg ervoor dat de financiële functie nadrukkelijk aanwezig is en actief meedoet in de besluitvorming van de organisatie zodat de financiële functie en de business nadrukkelijk gezamenlijk aanwezig zijn bij elke stap in dat besluitvormingsproces.
 10. (9) Creëer als financiële functie en business een gezamenlijk begrip van de rollen, verantwoordelijkheden, uitdagingen en behoeften van de financiële functie en de business.

En nu aan de slag!

Het goede nieuws is dat er een grote consensus bestaat – over zowel de prestatiecriteria, de mate waarin en hoe deze gemeten kunnen worden, als de relatiebevorderingsacties – tussen de financiële professionals en de interne klanten (lijnmanagers). Dit betekent dat in feite niets de financiële functie let om voortvarend aan de gang te gaan haar prestaties in kaart te gaan brengen (met behulp van de uit het onderzoek naar voren gekomen prestatiecriteria) en de relatie met de lijn te gaan verbeteren (aan de hand van de relatiebevorderingsacties), om daarmee haar toegevoegde waarde voor de organisatie flink te verhogen. Veel succes!

Lees het hele artikel op de site van CM: Controllersmagazine